Luftkvalitetsdata

Webbtjänst i form av en Sensor Observation Service (SOS) med data från mätstationer för luftkvalitet. Data tillgängliggörs via SOS i s.k. realtid eller nära-realtid (dvs. halter för den senaste timmen) för ett urval luftföroreningar och mätstationer. Data finns t.ex. för partiklar (PM10), kvävedioxid och marknära ozon för mätstationer i Malmö, Göteborg och Stockholm. Data tillhandahålls på frivillig basis av de ansvariga kommunerna. En del historiska data tillgängliggörs också via tjänsten.

Information om dataset

 • Namn
  Luftkvalitetsdata
 • Beskrivning
  Webbtjänst i form av en Sensor Observation Service (SOS) med data från mätstationer för luftkvalitet. Data tillgängliggörs via SOS i s.k. realtid eller nära-realtid (dvs. halter för den senaste timmen) för ett urval luftföroreningar och mätstationer. Data finns t.ex. för partiklar (PM10), kvävedioxid och marknära ozon för mätstationer i Malmö, Göteborg och Stockholm. Data tillhandahålls på frivillig basis av de ansvariga kommunerna. En del historiska data tillgängliggörs också via tjänsten.
 • Länk
 • Kategori
  Förorening
 • Format
  JSON, XML, SOS

Särskild kontaktperson: Matthew Ross-Jones

Teknisk kontaktperson: Håkan Blomgren

Halterna av luftföroreningar kontrolleras i ett stort antal svenska tätorter med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata (eller nära-realtidsdata).

Detta diagram visar alla data för partiklar (PM10) som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna. www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/partiklar-pm10-realtidsdata/

Detta diagram visar alla data för kvävedioxid som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna. www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/kvavedioxid-realtidsdata/

Detta diagram visar alla data för marknära ozon som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna. www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/ozon-realtidsdata/

Data som tillgängliggörs via denna tjänst är framtagna av respektive kommun i enlighet med bestämmelserna i luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-2010-477/

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2013/NFS-201311---Kontroll-av-luftkvalitet/

Data för marknära ozon från mätstationer i regional bakgrund och förortsmiljö är framtagna inom Naturvårdsverkets Programområde Luft för miljöövervakning.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Luft/

Insamling av data – Nationellt samt inom EU

IVL Svenska Miljöinstitutet är, på uppdrag av Naturvårdsverket, datavärd för luft. Inom ramen för datavärden för lufts arbete har ett nationellt system utvecklats för att samla in luftkvalitetsdata i realtid till denna webbtjänst.

Ett gemensamt indataformat har tagits fram för insamlingen av data. För att data ska kunna tillgängliggöras via denna tjänst krävs att data rapporteras enligt detta format.

Beskrivning av överföringsformat http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/kvaveoxid-realtidsdata/Overforingsformat_Luftkvalitetsdata_i_NRT_v1-6.docx

Exempel på CSV-fil (OBS! Öppna i programmet ”Antekningar”, inte i Excel) http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/kvaveoxid-realtidsdata/0580_24987_20140508_1300.csv/

De ansvariga kommunerna tillhandahåller data på frivillig basis. Sverige har dock en skyldighet att rapportera data i realtid till EU för ett urval av stationer. Data från de nationella ozonstationerna inom Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram har tidigare rapporterats till EU. Denna webbtjänst är anpassad för rapportering av data i realtid till EU och möjliggör därför för Sverige att tillgängligöra data från flera mätstationer till EEA för presentation på EU-nivå.

Realtidsdata/Nära-realtidsdata

Realtidsdata kan i andra sammanhang även kallas för nära-realtidsdata, t.ex. i den svenska luftkvalitetslagstiftningen. Detta eftersom det alltid finns en viss fördröjning mellan insamling av data på mätstationen och tillgängliggörande/presentation på internet.

Presentationer av dessa realtidsdata

De realtidsdata som tillgängliggörs via denna webbtjänst presenteras på följande webbsidor:

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/

http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/aktuellahalteriluft.4.1acdfdc8146d949da6d5618.html

http://maps.eea.europa.eu/hub/AirQuality/

Kvalitetssäkrade data

De data som tillgängliggörs i realtid är preliminära värden, eftersom de inte har hunnit kvalitetssäkras innan tillgängliggörande. Kvalitetssäkrade data från föregående års mätningar rapporteras av kommunerna till datavärden för luft varje år senast den 31 mars.

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luften-i-Sverige/

http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/luftkvalitet

Eftersom datavärden genomför de sista stegen av kvalitetskontroll på data, är kvalitetssäkrade data oftast inte klara för publicering förrän på sommaren året efter att de uppmätts.