Öppna data visar hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi på Naturvårdsverket erbjuder en mängd olika öppna data. Vi vill inget hellre än att du börjar använda den för att hitta nya intressanta insikter kring miljö.

Har du frågor? Kontakta Ingrid Ededahl

Mer information och länkar till de olika dataseten får du om du klickar på respektive dataset i listan nedan.

Sök på fritext eller format
 • Luftkvalitetsdata

  Webbtjänst i form av en Sensor Observation Service (SOS) med data från mätstationer för luftkvalitet. Data tillgängliggörs via SOS i s.k. realtid eller nära-realtid (dvs. halter för den senaste timmen) för ett urval luftföroreningar och mätstationer. Data finns t.ex. för partiklar (PM10), kvävedioxid och marknära ozon för mätstationer i Malmö, Göteborg och Stockholm. Data tillhandahålls på frivillig basis av de ansvariga kommunerna. En del historiska data tillgängliggörs också via tjänsten.

 • Miljödataportalen

  Miljödataportalen är en karttjänst från Naturvårdsverket där du hittar information om natur och miljö, till exempel miljöövervakningsstationer, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser. Du kan söka geografiskt eller via nyckelord. Du kan söka efter information i hela Sverige eller välja ut ett speciellt område. Du kan du titta på och kombinera olika kartskikt direkt i kartvisaren. Du kan också ladda hem data för mer avancerad användning i eget GIS-program.

 • Naturvårdsverkets nedladdningstjänst för geodata

  Detta är Naturvårdsverkets nedladdningstjänst (ATOM-flöde) för data som ingår i INSPIRE-direktivets bilaga 1-3.

 • Öppna tjänster för data i Naturvårdsregistret (Skyddade områden)

  Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken, vilket är följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat) Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. Tjänsten uppdateras varje natt.

 • Öppna tjänster för data om Natura 2000

  Öppna tjänster (WMS, WFS, REST-API) mot Sveriges Natura 2000 områden. Natura 2000 databasen omfattar svenska områden som pekats ut att ingå i EU:s sammanhängande europeiska ekologiska nätverk av naturområden, Natura 2000. Informationen visar de beslut som Sveriges regering har fattat vid olika tillfällen om områden till nätverket. Natura 2000-områden utpekas enligt EU:s art- och habitatdirektiv(direktiv 92/43/EEG)eller fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG), ibland båda direktiven. I tjänsterna visas detta som: "Natura 2000 (SCI)", områden utpekade enligt art- och habitatdirektivet, "Natura 2000 (SPA)", särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet och "Natura 2000 (SPA/SCI)", områden som är utpekade enligt båda direktiven. Tjänsterna ger information om vilka arter och/eller naturtyper som området är utpekat för att bevara. Fågeldirektivet behandlar fåglar. Habitatdirektivet behandlar naturtyper samt andra artgrupper än fåglar. Tjänsterna ger inte tillgång till den fullständiga databasen. Naturvårdsverket ansvarar för informationen i databasen men respektive länsstyrelse är primär källa för all denna information.

 • Skyddade områden, visningstjänst (WMS)

  Visningstjänst (WMS) med de delar av Naturvårdsregistret där Naturvårdsverket är informationsansvarig myndighet. I dagsläget omfattar WMS-tjänsten följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden och Kulturreservat. Data uppdateras varje dygn. WMS-tjänsten kräver inte inloggning eller lösenord.

 • Skyddade områden, nedladdningstjänst (WFS)

  Nedladdningstjänst (WFS) som innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden och Kulturreservat.

 • Kvävedioxidhalter

  Kvävedioxid, NO2, är vid standardtryck och -temperatur en röd-brun, giftig gas som bildas vid förbränning eller oxidation av kväveoxid. Kvävedioxid verkar irriterande på luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna. I mycket höga halter är gasen direkt dödlig.

 • Miljömål

  Miljökvalitetsmålen med preciseringar Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

 • Industriutsläpp (Beta)

  Innehåller uppgifter om större anläggningars utsläpp per år av vissa kemiska ämnen. Utsläppen från miljöfarliga verksamheter sker till luften, till vattnet eller går till ett reningsverk. Företagen redovisar varje år sina utsläpp i en miljörapport. Företagen är indelade i olika verksamhetsområden enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9. Alla företag har tillstånd för sina utsläpp.